Seleccionar página

STEMRECHT IN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2023

buitenlandse ingezetenen

your voice, your choice!

vote in spain

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2023

STEMRECHT IN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2023

Op 28 mei 2023 worden in Spanje gemeenteraadsverkiezingen gehouden en sommige buitenlandse ingezetenen in Spanje hebben stemrecht om hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2023

Actief kiesrecht. Wie mag er stemmen?

Behalve de meerderjarige Spanjaarden mogen ook de burgers van lidstaten van de Europese Unie, en burgers van staten die niet behoren tot de Europese Unie zoals Bolivia, Kaapverdië, Colombia, Korea, Chili, Ecuador, IJsland, Noorwegen, Paraguay, Peru, Verenigd Koninkrijk, Trinidad en Tobago en Nieuw-Zeeland stemmen evenals de burgers met een nationaliteit van landen die in de toekomst hierover een akkoord zullen sluiten; op voorwaarde dat ze bij de gemeente zijn ingeschreven en hun wil kenbaar hebben gemaakt om te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Spanje. 

De wil om het stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen in Spanje uit te oefenen, kan kenbaar gemaakt worden via internet op de Sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) of op de Gemeente van de verblijfplaats. 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om te mogen stemmen?

Om te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen moet aan volgende voorwaarden worden voldaan: 

 • Meerderjarig zijn (18 jaar) op de dag van de stemming.
 • Niet illegaal zijn, namelijk in het bezit zijn van een in Spanje geldige verblijfsvergunning, attest van verblijf of verblijfskaart.
 • Niet ontzet zijn uit het actief kiesrecht
 • Ingezetene van Spanje zijn en ingeschreven zijn in de gemeente van uw woonplaats. Voor burgers van de Europese Unie is geen minimumperiode van verblijf vereist maar burgers van staten die niet behoren tot de Europese Unie met een akkoord  moeten minimum gedurende een  periode van 3 of 5 jaar in het land verblijven om het stemrecht te kunnen uitoefenen.
 • De intentie tot stemmen hebben meegedeeld en ingeschreven zijn in het kiezersregister vooraleer dit is afgesloten. De termijnen variëren voor ingezetenen van de Europese Unie of van landen met een akkoord:
  1. voor burgers van de Europese Unie eindigt de termijn op 30 januari 2023
  2. aanvragen voor inschrijving in de kiezersregisters voor burgers uit landen met een akkoord kunnen worden ingediend van 1 december 2022 tot 15 januari 2023. 

Hoe kan ik nagaan of ik ingeschreven ben in het kiezersregister?

De kiezers uit landen van de Europese unie kunnen op elk moment weten of ze ingeschreven staan in het kiezersregister en voor welk type van verkiezingen ze hun intentie tot stemmen hebben meegedeeld, door zich te wenden tot de gemeente waar ze verblijven of via de website van INE: 

Welke procedure moeten Europese burgers volgen om te kunnen stemmen?

Indien ze hun wil om te stemmen al hebben uitgedrukt bij eerdere verkiezingen en ze in dezelfde gemeente geregistreerd staan moeten ze NIETS meer doen, aangezien ze ingeschreven blijven in het kiezersregister. 

Ze kunnen hun registratie in het kiezersregister controleren via deze link:

Indien ze ingeschreven zijn maar niet eerder hun wil om te stemmen hebben uitgedrukt, moeten ze een formele verklaring afleggen van de wil om het stemrecht uit te oefenen door een formulier in te vullen op de gemeente waar ze geregistreerd staan (of het hier downloaden: https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoPermanente/impresoDFA/CERE.DFA_ES.pdf), ofwel via deze website: https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoPermanente/presentacion 

Indien ze ingezetene in Spanje zijn, maar nog niet ingeschreven zijn, moeten ze naar de  gemeente van de plaats van vestiging gaan om zich in te schrijven en nadien de wil om te stemmen meedelen door de hiervoor bestemde formulieren in te vullen. 

Het kiezersregister voor de verkiezingen van mei 2023 is het op 30 januari 2023 geldige register en dus moet de inschrijving en controle ervan voor deze datum gebeuren. 

Welke zijn de vereisten en wat is de procedure voor niet-EU-burgers met stemrecht?

Niet-EU-burgers van landen met een akkoord, namelijk: Bolivia, Kaapverdië, Colombia, Korea, Chili, Ecuador, IJsland, Noorwegen, Paraguay, Peru, Verenigd Koninkrijk, Trinidad en Tobago en Nieuw-Zeeland moeten zich registreren in het kiezersregister telkens ze hun stemrecht wensen uit te oefenen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 

Het kiezersregister van buitenlandse ingezetenen van landen met akkoorden wordt ingevuld bij elke gemeenteraadsverkiezing en de inschrijvingen zullen alleen geldig zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen waarvoor de aanvragen worden ingediend.

Om het stemrecht te kunnen uitoefenen moeten ze gedurende de in het betreffende akkoord vereiste periode in Spanje verbleven zijn en daarbij voldoen aan de algemene voorwaarden, ouder dan 18 jaar zijn, ingeschreven staan bij de gemeente en een geldige verblijfsvergunning hebben.

De vereiste perioden zijn:

 • 5 jaar op het moment van het verzoek voor Bolivia, Kaapverdië, Colombia, Korea, Chili, Ecuador, IJsland, Paraguay, Peru, Trinidad en Tobago en Nieuw-Zeeland.
 • 3 jaar op het moment van de stemming voor Noorse burgers
 • 3 jaar op het moment van verzoek voor burgers van het Verenigd Koninkrijk

Om de registratie in het kiezersregister gemakkelijker te maken, zal het Kantoor van het kiesregister berichten sturen in de laatste maanden van 2022 naar alle niet-EU-burgers, die volgens de registers voldoen aan de voorwaarden om het stemrecht te kunnen uitoefenen. In deze brief staan de instructies en termijnen voor registratie in het kiezersregister. 

Wie het bericht ontvangt en aan alle voorwaarden voldoet, kan het verzoek via internet indienen via de website van INE (Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística) of per post in een port betaald envelop. 

Ze kunnen de aanvragen ook rechtstreeks bij de gemeente van de verblijfplaats indienen. De in te vullen formulieren zijn verkrijgbaar bij de gemeente. 

Er wordt een termijn voor correctie bepaald voor buitenlandse burgers die bij het INE geregistreerd zijn. Indien u van mening bent dat u voldoet aan de voorwaarden en er een fout is, raden we u aan om rechtstreeks contact op te nemen met het Provinciaal Kantoor van Kiezersregister van het INE in Alicante, (Oficina Provincial de Alicante del Censo Electoral del INE). 

De aanvragen voor inschrijving in het kiezersregister die buiten de hiervoor bepaalde termijn worden ingediend, worden verworpen en de burgers die ze hebben opgestuurd zullen geen stemrecht hebben. 

Nadat alle nodige administratie is gedaan, raden we u aan van uw registratie in het kiezersregister hier te verifiëren https://sede.ine.gob.es/censo_electoral. 

Mogen personen met nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Ja, want in artikel 13.2 van de Spaanse grondwet wordt het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen erkend voor buitenlandse burgers op voorwaarde dat er een op wederkerigheid gebaseerd internationaal verdrag werd ondertekend.  

Na Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk een derde land en of het voor deze burgers mogelijk zal zijn om te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen zal afhangen van de wederkerige akkoorden die zullen worden gesloten. Het actief en passief kiesrecht van Britse burgers die in Spanje verblijven, wordt erkend in het op 21 januari 2019 in Madrid gesloten akkoord tussen het Koninkrijk van Spanje en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland over deelname in bepaalde verkiezingen van burgers van elk van de landen die verblijven op het grondgebied van het andere land.

Om het stemrecht te kunnen uitoefenen in de gemeenteraadsverkiezingen eist Spanje dat de Britse burgers die in het land verblijven, aan vier voorwaarden voldoen: 

 1. In het bezit zijn van de toestemming voor verblijf in Spanje.
 2. Tenminste drie jaar wettig en ononderbroken in Spanje verbleven zijn alvorens de aanvraag voor inschrijving in het kiezersregister in te dienen.
 3. Ingeschreven staan bij de gemeente waar ze gewoonlijk verblijven.
 4. Ingeschreven staan in het Kiezersregister voor buitenlandse ingezetenen in Spanje, volgens de in vorige paragraaf uiteengezette procedure. 

Indien ik op 28 mei 2023 niet in Spanje ben, kan ik dan mijn stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen uitoefenen?

Ja, indien u op de dag van de verkiezingen niet in Spanje bent dan kunt u uw stemrecht uitoefenen door per post te stemmen.

Denk eraan dat u eerst moet ingeschreven worden in het kiezersregister en bij de gemeente.

De stemgerechtigde burgers kunnen aanvragen om per post te stemmen vanaf de dag waarop de verkiezingen worden uitgeschreven (of de dag waarop wordt gemeld dat de termijn wordt geopend) en tot 10 dagen voor de dag van de verkiezingen. 

De belanghebbende burger moet dit aanvragen op het postkantoor en zijn paspoort en zijn attest van verblijf of verblijfskaart voorleggen. Alle originele documenten moeten worden voorgelegd aangezien een fotokopie niet geldig is.

Stemmen per post kan ook worden aangevraagd via de website van de post (www.correos.es) op een internetadres dat hiervoor zal worden geopend. 

Nadat u stemmen per post heeft aangevraagd, zult u alle nodige documentatie om te stemmen ontvangen op het adres dat u eerder heeft opgegeven. Nadat u de documentatie heeft ontvangen, moet u de envelop met uw stem zelf naar het postkantoor brengen waar deze zal bewaard blijven totdat de stemmen worden geteld.

Net zoals bij stemming in het stembureau, is uw stem geheim en persoonlijk. 

Passief kiesrecht? Wie kan verkozen worden?

Het «passief kiesrecht” is het recht om zich kandidaat te stellen bij verkiezingen en om verkozen te worden.

Meerderjarige Spanjaarden met stemrecht en die niet onverkiesbaar zijn om bepaalde redenen, kunnen worden verkozen.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn ook alle personen verkiesbaar die, hoewel ze geen Spaanse nationaliteit hebben in Spanje verblijven en

 • Burgers van een Europese lidstaat of van het Verenigd Koninkrijk aangezien dit het enige niet-Europese verdrag is waardoor het passieve kiesrecht wederkerig wordt erkend. 
 • in hun land van herkomst niet uitgesloten zijn van passief kiesrecht.
 • Geen directe noch subsidiaire schulden hebben bij de plaatselijke overheden en hierom bij gerechtelijke beschikking een dwangbevel zouden hebben ontvangen.  
 • en niet betrokken zijn bij de oorzaken van onverkiesbaarheid zoals bepaald in artikel 6 van Organieke Wet 5/1985.

Welke procedure is er om zich kandidaat te stellen bij verkiezingen?

De toekomstige kandidaten moeten tot een politieke partij behoren want onafhankelijke kandidaturen worden niet toegestaan. 

In verband met burgers van het Verenigd Koninkrijk werken het Kantoor voor Kiezersregisters van het INE en de regering aan een Koninklijk Besluit waardoor de procedure wordt geregeld voor deze kandidaturen. 

EU-burgers die zich kandidaat wensen te stellen, moeten voldoen aan volgende voorwaarden en volgende vereisten nakomen:  

 • Ingeschreven zijn in het kiezersregister.
 • In het bezit zijn van een geldige verblijfskaart, van een geldige buitenlandse identiteitskaart of van een attest van verblijf uitgegeven door het politiecommissariaat. 
 • Een attest van zijn land van herkomst waarin geattesteerd wordt dat hij niet is uitgesloten van passief kiesrecht, vertaald door een beëdigde vertaler.  
 • Een beëdigde verklaring dat hij niet is betrokken bij feiten, die oorzaak van onverkiesbaarheid zijn. 
 • Een attest ter verklaring van vrij te zijn van schulden ten overstaan van de plaatselijke overheden. 

Alle documenten voor de kandidatuur moeten worden afgegeven op het Kantoor van de Verkiezingsraad van het district via de partij waartoe de kandidaat behoort en dit binnen de in de Oproep tot verkiezingen bepaalde termijn. 

Indien u zich kandidaat wenst te stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen, raden we u aan om alle documenten te verzamelen en vooraf de geldigheid ervan te verifiëren met uw politieke partij en met de verkiezingsraad van het district waartoe u behoort. 

  BENIDORM

  1 DECEMBER

  PILAR DE LA HORADADA

  2 DECEMBER

  Callosa del Segura

  INFORMATIEDAG

  STEMRECHT INTERNATIONALE INGEZETENEN

  Vrijdag 10 december, 10:30 uur.

  Casa de Cultura

  Plaza Reina Sofía, 10. Callosa del Segura

  ONZE TOEKOMST IS UW TOEKOMST